نمایشگاهها

کنسرت روباز گروه چارتار به اسپانسرینگ شرکت خودروسازی کارمانیا شهریور 1395
کنسرت روباز گروه چارتار به اسپانسرینگ شرکت خودروسازی کارمانیا شهریور 1395
نمایشگاه مشهد
نمایشگاه مشهد